Welcome to the Community Fund web site*
*
*
 HAFAN/AMDANOM NI
Cymru - newyddion diweddaraf


20/02/04 Hwb enfawr i ganolfan newydd yn y Barri
Derbyniodd y cynllun i adeiladu Canolfan Gymunedol AmlBwrpas yn y Barri hwb enfawr heddiw gyda’r newydd ei fod wedi sicrhau £300,000 gan y Gronfa Gymunedol, un o’r dosbarthwyr loteri sydd yn gweithio yng Nghymru. Bydd y Ganolfan ei hun, ar gost o dros 2 filiwn o bunnoedd, yn darparu amrywiaeth o adnoddau a gweithgareddau ar gyfer pobl o bob oed.

25/02/04 Hwyl yn y YMCA
Derbyniodd YMCA Bargoed anrheg o dros £165,000 i adnewyddu’r ganolfan boblogaidd ar achlysur ei phen-blwydd yn 65 yn ddiweddar. Bydd y grant loteri gan y Gronfa Gymunedol yn darparu rheolwr llawn amser ac yn cynorthwyo i adnewyddu’r adeilad er mwyn datblygu mwy o weithgareddau ar gyfer grwpiau o bobl anabl a henoed sy’n cael trafferth i symud o gwmpas.

25/02/04 Canolfan eu hun i Bensiynwyr Blaengar

Daeth sefydlu canolfan i drigolion hŷn Wrecsam gam yn nes yr wythnos hon pan glywodd Partneriaeth Parc Caia Cyf eu bod wedi derbyn £108,223 gan y Gronfa Gymunedol, un o ddosbarthwyr y loteri yng Nghymru. Bydd dwy flynedd o waith cynllunio yn dwyn ffrwyth wrth i Fforwm yr Henoed ar y st‚d gymryd rheolaeth o Ganolfan Deva, cyn ganolfan gymunedol. Bydd y ganolfan yn cael ei hadnewyddu i wella’r mynediad ac i ddarparu clwb cinio, adnoddau ymolchi a gwasanaethau eraill fel bo’r galw.


18/02/04 MERCH O’R CYMOEDD YN BENNAETH AR FILIYNAU O ARIAN LOTERI YNG NGHYMRU
Penodwyd Ceri Doyle, merch a anwyd ym Maesteg yn Gyfarwyddwr y Dosbarthwr Loteri newydd yng Nghymru.

Bydd y Dosbarthwr Newydd drwy’r DU yn cael ei ffurfio drwy uno y Gronfa Gymunedol a’r Gronfa Cyfleoedd Newydd a bydd yn gyfrifol am ddosbarthu miliynau o bunnoedd o arian loteri yng Nghymru.

23/01/04 Bobath yn derbyn arian Loteri
Yn ystod 2004 bydd y Loteri Genedlaethol yn dathlu ei degfed pen-blwydd a gan fod dros £650 miliwn o arian loteri eisoes wedi ei ddosbarthu i achosion da ar hyd a lled y wlad, gall Gymru hawlio ei bod wedi elwa’n fawr ohono.

23/01/04 Arian Loteri i'r 'Afon yn yr Awyr'
Yn ystod 2004 bydd y Loteri Genedlaethol yn dathlu ei degfed pen-blwydd a gan fod dros £650 miliwn o arian loteri eisoes wedi ei ddosbarthu i achosion da ar hyd a lled y wlad, gall Gymru hawlio ei bod wedi elwa’n fawr ohono.

23/01/04 Gyrru ar y we
Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae ieuenctid sydd heb arian neu’n dioddef o anawsterau llythrennedd yn llwyddo i basio prawf gyrru neu gael swydd? Wel nawr, mae help wrth law yn ardal Llanelli, diolch i grant loteri o dros £150,000. Bydd grant gan y Gronfa Gymunedol yn caniatŠu i Brosiect Canolfan Llanelli Cyf ddarparu mynediad i DG a hyfforddiant gyrru i rai na fyddai’n gallu gwneud hynny o ran eu hunain.

12/12/03 Lwc ar y Loteri i Ddyffryn Aman a Dinefwr
Bydd dau grŵp o Sir G‚r yn dathlu’r Nadolig yn gynnar yr wythnos hon wedi iddynt lwyddo i dderbyn grantiau gan y Gronfa Gymunedol, y dosbarthwr loteri sy’n rhoi arian i elusennau a grwpiau gwirfoddol.

13/11/03 Wrecsam yn dathlu wrth dderbyn arian loteri
Mae grwpiau yn Wrecsam a’r cylch yn dathlu’r wythnos hon yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf y grantiau gan y Gronfa Gymunedol, y dosbarthwr loteri sy’n ariannu elusennau a grwpiau gwirfoddol.

13/11/03 Rhagor o wasanaethau i ieuenctid anabl Caerdydd
Bydd ieuenctid anabl a rhai sy’n dioddef o salwch difrifol o gymunedau croenddu a lleiafrifoedd ethnig yn elwa wedi iddynt dderbyn dros £50,000 o grant loteri gan y Gronfa Gymunedol. Bydd yr arian yn caniatŠu i’r grŵp, Access for Black and Minority Ethnic Children and Young People with Disabilities (ABCD), gyflogi swyddog datblygu i weithio’n benodol gyda phobl 16-25 oed.